ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce

REGULAMIN:

POJĘCIA PODSTAWOWE

Cena – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za przedmiot Umowy;

Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Serwisie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Klient może dokonać zapłaty Ceny;

eBook – oznacza to elektroniczną wersję Książki;

Egzemplarz – oznacza to materialny egzemplarz Książki;

Formularz – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Serwisu, za pomocą której Klient dokonuje wyboru, w oparciu o opcje udostępnione przez Sprzedawcę, szczegółowych warunków Umowy;

Godziny robocze – oznacza to godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;

Karta – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Serwisu, w której prezentowany jest konkretny Towar lub Usługa oraz informacje o szczegółowych warunkach Umowy;

Klient / Nabywca – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

Konsument – oznacza to Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – oznacza to część Serwisu, w której prezentowane są warunki, na których Strony zawierają Umowę;

Książka – oznacza to Utwór w postaci publikacji wielostronicowej, o określonej liczbie stron;

Kurs internetowy / Szkolenie internetowe – (w skrócie Kurs lub Szkolenie) kurs / szkolenie w formie nagrania wideo do udostępnienia przez Internet

Operator Sprzedaży - oznacza to wskazane w Serwisie podmioty zewnętrzne obsługujące Zamówienia składane przez klientów w serwisie elliottwave.pl.

Promocja – oznacza to wszelkie działania Sprzedawcy, przyczyniające się do wzrostu popytu na Towary i Usługi oferowane w Serwisie. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez Sprzedawcę na Karcie, w Koszyku, w ramach Serwisu lub w odrębnym regulaminie tej Promocji;

Regulamin – oznacza to niniejszy regulamin;

Serwis / Blog – oznacza to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.elliotwave.pl. Zmiana adresu Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez Sprzedawcę poprzez Serwis;

Sprzedawca – oznacza to „Activus – Ireneusz Szumiło”, ul. Promień 25/7, 51-659 Wrocław, NIP: 8981008240, posługującego się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej kontakt@elliottwave.pl. Zmiana którejkolwiek z ww. danych nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez Sprzedawcę poprzez Serwis;

Strony - oznacza to łącznie Sprzedawcę i Klienta;

Towar – oznacza to Egzemplarz.

Umowa – oznacza to zawartą pomiędzy Stronami Umowę sprzedaży lub Umowę licencyjną;

Umowa licencyjna - oznacza to zawartą pomiędzy Stronami umowę licencyjną w rozumieniu Ustawy PAiPP, na mocy, której Sprzedawca udostępnia Klientowi do korzystania eBooki lub szkolenia (w postaci nagrań wideo);

Umowa sprzedaży – oznacza to zawartą pomiędzy Stronami umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta własności określonej liczby Egzemplarzy;

Usługa – oznacza to udzielenie przez Sprzedawcę Klientowi licencji na korzystanie z eBooka;

Usługi elektroniczne – oznacza to usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podstawie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o PAiPP – oznacza to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Ustawa o PK – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Utwór – oznacza to utwór, w tym utwór zbiorowy, w rozumieniu Ustawy o PAiPP;

Zamówienie – oznacza to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą; 

 

TREŚCI OGÓLNODOSTEPNE

Na blogu publicznie dostępne są treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe i audiowizualne, z którymi można zapoznawać się nieodpłatnie i anonimowo, tj. bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Część treści może być dostępna wyłącznie dla subskrybentów newslettera. Prezentowane na blogu treści mają charakter wyłącznie edukacyjno-szkoleniowy i w żadnej części nie maja charakteru doradztwa (patrz: Zastrzeżenia). Przeglądanie, publicznie dostępnej, zawartości bloga wymaga posiadania dostępu do internetu i urządzenia wraz z oprogramowaniem pozwalającego na przeglądanie zawartości internetu.

 

NEWSLETTER

Za pośrednictwem bloga możliwe jest zapisanie się do newslettera, żeby otrzymywać na swój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z blogiem. Zapis do newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania wraz z imieniem, w formularzu zapisu do newslettera. Z newslettera można w każdej chwili zrezygnować, przesyłając informację o rezygnacji na adres kontakt@elliottwave.pl.

 

ZAKUPY PRZEZ BLOG

Za pośrednictwem bloga można dokonać zakupu eBooków i Kursów internetowych. Zakup wybranych produktów / usług następuje poprzez skorzystanie z przycisku „Do koszyka”, po kliknięciu którego, następuje przeniesienie do Zamówienia. Zamówienie wymaga podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż na blogu elliottwave.pl realizowana jest wyłącznie dla podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub stałego wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby, na terytorium Polski. W innych sytuacjach ewentualne złożenie zamówienia wymaga kontaktu na adres kontakt@elliottwave.pl.

Zamówienie musi być opłacone z góry. Dostępna jest wyłącznie płatność elektroniczna realizowana obecnie za pośrednictwem Operatora Płatności „Przelewy24”, czyli  PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, nr KRS: 0000347935, nr NIP: 7792369887, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  pod nr UKNF: IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.Ewentualna zmiana Operatora Płatności nie jest traktowana jako zmiana niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o tej zmianie w ramach bloga.

Opłacenie zamówienia prowadzi do zawarcia między Stronami, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci eBooka i/lub Kursu internetowego, będących przedmiotem zamówienia. Na oferowane eBooki i Kursy internetowe, udzielana jest licencja na ich użytkowanie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na Karcie Towaru lub Usługi. 

Po zaksięgowaniu wpłaty (co może zająć do 2 dni roboczych), zostanie wysłana osobna wiadomość z linkiem do pobrania eBooka, na adres pobrany w Zamówieniu. Po otrzymaniu linka, należy pobrać zakupionego eBooka w ciągu 48h ponieważ później link może być nieaktywny. Alternatywnie plik PDF eBook'a może zostać przesłany bezpośrednio na podany w Zamówieniu adres. Każdy zakupiony egzemplarz eBooka jest indywidualizowany pod katem nabywcy m.in. poprzez zapisanie w pliku jego Imienia i Nazwiska i/lub podanego adresu e-mail i/lub kodu (w sposób widoczny i niewidoczny dla nabywcy). Plik zabezpieczony jest przed nieuprawnionym kopiowaniem, modyfikowaniem i drukowaniem. Działanie to podyktowane jest koniecznością ochrony praw autorskich.

Fakturę dokumentującą zakup wysyłana jest w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, jeśli zostało to zaznaczone w trakcie składania Zamówienia.

Korzystanie z zakupionych treści cyfrowych w przypadku eBooków wymaga posiadania standardowego oprogramowania do odtwarzania eBooków w zależności od ich formatów (np. PDF, ePub, mobi). Dla przykładu do odtwarzania eBooków w formacie PDF wystarczy bezpłatne oprogramowanie Adobe Reader. W przypadku Kursów internetowych wystarczy używanie standardowej przeglądarki internetowej w jej aktualnej wersji (czasami może zaistnieć potrzeba włączenia odpowiedniej wtyczki).

Sprzedaż eBooka i/lub Kursu internetowego z bloga elliottwave.pl zobowiązuje Sprzedawcę wyłącznie do dostarczenia zakupionych plików elektronicznych, co następuje poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w zamówieniu linków pozwalających na pobranie plików. Linki są ważne tylko przez określony czas (np. 24h). W ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek konsultacji czy porad związanych z zakupionymi eBookami czy Kursami internetowymi.

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do treści zawartych na blogu, treści dostępnych dla subskrybentów newslettera oraz treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem bloga przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym. Korzystanie z tych treści z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Kupując treści cyfrowe za pośrednictwem bloga, można korzystać z nich osobiście, w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej, z tym zastrzeżeniem, że nie można ich udostępniać innym, osobom czy podmiotom. Nie można odsprzedawać kupionych treści cyfrowych ani tworzyć na ich podstawie produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych można od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została wyrażona zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli prawo do odstąpienia zostało zachowane, to wystarczy, poinformować Sprzedawcę o takiej decyzji, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@elliottwave.pl. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca całą kwotę zapłaconą z tytułu zawartej umowy.

 

REKLAMACJE

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treści cyfrowe wolne od wad. Jeżeli stwierdzona zostanie wada kupionych treści cyfrowych, można skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Można również złożyć reklamację dotyczącą bloga lub jego funkcji. Wystarczy, napisać na adres kontakt@elliotwave.pl. Na każdą reklamację zostanie udzielona odpowiedź w terminie do 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

Przy zawarciu przez Klienta umowy niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, można skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, istnieje możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,

  • skorzystania z platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można szukać na stronie internetowej UOKiK.

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Jeżeli klient podaje swoje dane osobowe, ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca. Blog wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są w Polityce prywatności.


DANE AUTORA

Autorem tego bloga, sprzedawcą w blogowym sklepie i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Ireneusz Szumiło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Activus – Ireneusz Szumiło”, ul. Promień 25/7, 51-659 Wrocław, NIP: 8981008240. Można skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@elliottwave.pl.

 

ZMIANY REGULAMINU

Regulamin może być modyfikowany z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 01.03.2022. Poprzednio obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest tutaj.

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus